Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

badtime
5492 11e2
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
badtime
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
0751 82f6 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaahora ahora
badtime
Reposted fromshakeme shakeme viaahora ahora
badtime
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaahora ahora
badtime
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viaahora ahora
badtime
3471 aac4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
badtime
0727 ff13 500
Reposted frommslexi mslexi viaahora ahora

April 30 2017

badtime
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaahora ahora
badtime
8806 0fb9
Reposted fromClary Clary viaahora ahora
badtime
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaahora ahora
0999 f75a 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaahora ahora
badtime
0625 5b7f
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viaahora ahora
badtime
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
badtime
0271 b318
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
1018 3880
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
1027 effb
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
4344 2db0
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
4377 81c2
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl